Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Openbare-verkopen.be BVBA

 1. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.

 2. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt (waar de goederen zich bevinden) bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

 3. Elk geplaatst bod is bindend en kan niet ontbonden worden.

 4. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Ook wanneer er geen kijkdag wordt georganiseerd, worden alle goederen verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus. Eventuele km standen of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van de verkoper. Bij een eventuele foutieve vermelding in de catalogus geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Art. 1649 en 1684 B.W. zijn van toepassing en dit wordt door de koper aanvaard. Indien het lot aangeboden wordt door een actieve onderneming dan is de wettelijke garantieregeling en het herroepingsrecht van toepassing (tenzij de koper een onderneming is).

 5. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen hebben de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop u ingelogd bent controleren via uw IP adres. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen iedere bieder te allen tijde uitsluiten.

 6. De veilingkosten bedragen 17% (tenzij anders meegedeeld op het kavel) van de koopsom in opgeld vermeerderd met de BTW.

 7. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslissen de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen tijdens de veiling op gelijk welk tijdstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgaven van redenen, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen moeten zich alsdan niet verantwoorden.

 8. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen beslissen het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.

 9. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

 10. De veilingmeester of zijn medewerkers, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of insolvabiliteit zal de de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.

 11. Definitieve toewijs gebeurt na goedkeuring van de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen op datum aangegeven in de veilingaankondiging.

 12. Indien er een bod op de totaliteit kan gedaan worden, wordt het totaalbod slechts toegewezen indien dit hoger is dan de som van de biedingen op de individuele kavels.

 13. Indien er een bod wordt gedaan tijdens de laatste 4 minuten van de veiling wordt de resterende tijd voor dit kavel opnieuw op 4 min ingesteld.

 14. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen kunnen worden overmaakt op rekeningnummer (BNP-Paribas) IBAN BE84 1430 6028 1359 BIC GEBABEBB van de bvba openbare-verkopen.be met vermelding van de gestructureerde mededeling dat vermeld staat op Uw definitieve toewijsmail. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw.
  Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden beslissen de veilingmeester, notaris, de curator, de pandverzilveraar , de deurwaarder of andere mandatarissen om het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder.

 15. Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder of notaris kiezen het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen.

 16. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden, zonder schriftelijke toestemming van de openbare-verkopen.be bvba zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper kunnen worden doorverkocht of weggehaald zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald.

 17. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden door openbare-verkopen.be bvba. Dit is niet van toepassing voor de BTW op de veilingkosten. Deze dient steeds betaald te worden.

 18. Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. De openbare-verkopen.be bv, de veilingmeester, de verkoper ( eigenaar) , de gerechtsdeurwaarder/notaris, de curatele, de pandverzilveraar of andere mandatarissen zijn niet aansprakelijk in geval, van diefstal, brand, ongeval, waterschade en of gelijk welke andere schade.

 19. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdagen en de afhalingsdagen

 20. Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

 21. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonderonderbreking.

 22. In geval de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een bepaald lot voor het betreffend lot is opgehaald door de koper, kan de openbare-verkopen.be bvba de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat de openbare-verkopen.be bvba het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaald. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden, de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

 23. Door zich te registreren bevestigt de gebruiker kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van bvba openbare-verkopen.be.